Άρνηση

Ο Δρ Ο Πέτρος Παπαδόπουλος δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται και παρουσιάζονται στον ιστότοπό μας είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Ο Πέτρος Παπαδόπουλος δεν ευθύνεται για περιεχόμενο που είναι ρητά ή υπονοούμενο ως ξένο περιεχόμενο. Ο Δρ Ο Πέτρος Παπαδόπουλος δεν είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο είναι πλήρες, ακριβές, ενημερωμένο και νόμιμο και δεν παρεμποδίζει απαράδεκτα τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων. Αυτό ισχύει και για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται με έναν σύνδεσμο.

Ο Δρ Ο Πέτρος Παπαδόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές ή προσθήκες στις παρεχόμενες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Δρ. Πέτρο Παπαδόπουλο για ζημιές που οφείλονται στην έλλειψη χρήσης ή απώλειας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση εγγράφων ή πληροφοριών ή την παροχή υπηρεσιών προσβάσιμων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η αλληλοεπικάλυψη πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως η χρήση κειμένων, τμημάτων ή εικόνων, απαιτεί ρητή προηγούμενη συμφωνία του Dr. med. Πέτρος Παπαδόπουλος. Όλες οι πληροφορίες ή / και τα δεδομένα, η χρήση τους ή / και η εγγραφή στο δικτυακό τόπο καθώς και σε αυτό το πλαίσιο όλα τα πράγματα, η ανοχή ή η παράλειψη αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται, χωρίς εξαίρεση, στο γερμανικό δίκαιο.